N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
aceton wzorzec GC

id: 5371

aceton wzorzec GC

611024801

Chempur

Parametry
Ilość100 [ml]
GatunekGC

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 377.88 KB


77833 PLN

(632.79 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 19-07-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]778.33749.59711.90697.16684.95660.76
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+778.33
2+749.59
6+711.90
10+697.16
16+684.95
48+660.76

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1090, II
Właściwości
Nazwaaceton
2-propanon
propan-2-on
keton dimetylowy
dimetyloketon
WzórC3H6O
CH3COCH3
Nr CAS67-64-1
Nr WE200-662-2
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Produkcja substancji, w tym przetwarzanie i dystrybucja, zastosowanie w laboratoriach, zastosowania w powłokach (farby, tusze, kleje, itp.), zastosowanie w charakterze spoiwa i abherentu, produkcja i przetwórstwo gumy, produkcja polimerów, przetwarzanie polimerów, stosowanie w środkach czyszczących, zastosowanie podczas odwiertów na polach gazowych i naftowych oraz w produkcji, zastosowanie w środkach agrotechnicznych, zastosowanie do usuwania oblodzenia i zapobiegania oblodzeniu, produkcja i zastosowanie materiałów wybuchowych; zastosowania konsumenckie: zastosowanie w powłokach, stosowanie w środkach czyszczących, zastosowania do usuwania oblodzenia i zapobiegania oblodzeniu; używany jako półprodukt, używany jako monomer itp., używany jako rozpuszczalnik, używany przy produkcji żywic.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 240 hPa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza 2,0
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 0,79 g/cm3
Próg zapachu: 47,5 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: 5 [5% w/w]
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 0,24
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -94,7˚C
Temperatura samozapłonu: 465˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 56,05 – 56,5˚C
Temperatura zapłonu: -17˚C
Lepkość: 0,32 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 2,5% v/v
górna: 14,3% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com