N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
benzen wrzorzec GC

id: 5605

benzen wrzorzec GC

611599402

Chempur

Parametry
Ilość100 [ml]
GatunekGC

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 503.14 KB


127209 PLN

(1034.22 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 19-07-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]1272.091232.581180.781160.521143.731110.46
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+1272.09
2+1232.58
6+1180.78
10+1160.52
16+1143.73
48+1110.46

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1114, II
Właściwości
Nazwabenzen
WzórC6H6
Nr CAS71-43-2
Nr WE200-753-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Benzen jest stosowany jako surowiec w wielu syntezach organicznych, między innymi do produkcji etylobenzenu, chlorobenzenu, kaprolaktamu, lumenu, bezwodnika maleinowego, cykloheksanu, aniliny, kwasu adypinowego, LABS. Benzen jest również stosowany w przemyśle farmaceutycznym oraz jako odczynnik laboratoryjny. Benzen przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań przemysłowych. W sekcji 16 umieszczono listę deskryptorów dla zastosowań. Odradzane zastosowania: Nie stosować do użytku domowego. Stosowanie substancji w jej postaci własnej lub w mieszaninie przez odbiorców indywidualnych ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane. Zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH benzen: 1) Nie jest stosowany w zabawkach lub częściach zabawek, jeżeli stężenie benzenu w stanie wolnym przekracza 5 mg/kg (0,0005%) wagi zabawki lub części zabawki. 2) Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany:- jako substancja; - jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym 0,1% masowo z wyjątkiem substancji i mieszanin przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych, uniemożliwiających emisję benzenu w ilościach przekraczających te, które ustanowiono w obowiązującym prawodawstwie oraz w paliwach silnikowych objętych dyrektywą 98/70/EC.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 10 kPa (20˚C)
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 0,8765 g/cm3 (15,6˚C)
Próg zapachu: 16,25 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 1,88 g/dm3 (23,5˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 2,13
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 5,49˚C
Temperatura samozapłonu: 498˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 80,09˚C
Temperatura zapłonu: -11˚C
Lepkość: 0,604 mPa·s (25˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,2 %
górna: 8 %

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com